Nguyen Huu Nhan

nguyen huu nhan gv

Last updated on: Jan 9, 2024

Name: Nguyen Huu Nhan

Title: Head of Field development department
Company: PVEP POC
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
Address:
Research Interests

 

Degree

Degree Field Institution Year
Ph.D. Petroleum Production ĐạihọcDầukhíquốcgia Ufa,LiênBangNga 2009
B.Sc. Petroleum Production ĐạihọcDầukhíquốcgia Ufa,LiênBangNga 2003

Experiences (non-Academic)

Organization Designation Year/Period
PVEP POC TrưởngphòngPháttriểnmỏ T11/2015đếnnay
LSJOC TrưởngphòngĐiều hànhsảnxuất T12/2014–T10/2015
PVEP PhóBanPhát triểnkhaithác T12/2012–T11/2014
PVEP Kỹsưkhaithác,Kỹsưdựán T9/2009–T11/2012
Đại họcDầukhíquốcgia Ufa,LiênBangNga, phòng thínghiệmVSP Nghiêncứusinh T9/2006–T8/2009
PVEP Kỹsưkhai thác T12/2003–T8/2006

Own Thesis

Title Type Institution Year
“РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ХИМРЕАГЕНТОВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ГАЗЛИФТНЫХ СКВАЖИН В ОСЛОЖНЕННЫХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ”. Ph.D. Đại học Dầu khí quốc gia Ufa, Liên Bang Nga 2009

Honors and Rewards

Name Details Year
Giải thưởng KH&CN Dầu khí lần thứ II, loại A (Quyết định số 5862/QĐ-DKVN ngày 01/12/2020 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). 2020
Giải thưởng KH&CN Dầu khí lần thứ I, loại A (Quyết định số 9393/QĐ-DKVN ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam). 2015
Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học công nghệ, lần V, (Quyết định số 104/QĐ-CTN ngày 11/01/2017, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam) 2015

Journal

no. Information
1 Нгуен Х.Н.  Эффективность химических методов обработки газожидкостных смесейпенообразующимреагентомвгазлифтныхскважинах/ Х.Н.Нгуен,М.М.Кабиров, В.Л.Тю//Нефтегазовоедело.–Уфа:УГНТУ,2008.–Т.6,№1.–С.79-84.
2 Нгуен Х.Н. Метод выбора оптимальной конструкции глубинных штуцерных диспергаторов / Х.Н. Нгуен, М.М. Кабиров // Нефть, газ и бизнес.– М.: Изд-во РГУ, 2008.– № 10.– С. 61-65.
3 Х.Н. Нгуен. Диспергаторы для повышения эффективности работы газлифтных подъемников / М.М. Кабиров,    Г.С. Ли, С. Каддури Абд // Нефтегазовое дело.– 08.05.2007.
4 Х.Н.   Нгуен.   Возможные   пути   улучшения   работы   обводненных газлифтных скважин / М.М. Кабиров, Х.Н. Нгуен, Г.С. Ли, С. Каддури Абд // Нефтегазовое дело.– 22.05.2007.
5 Нгуен  Х.Н.  Эффективность  применения  газлифтного  способа эксплуатации скважин на морских месторождениях Вьетнама / Х.Н. Нгуен, М.М. Кабиров // Нефтегазовое дело.– 22.05.2007.
6 Nguyễn Hữu Nhân. Nâng cao hiệu quả giếng khai thác gaslift có độ ngập nước lớn bằng thiết bị phân tán khí - nipple dispersion / Nguyễn Hữu Nhân, Kabirov M.M., T.D.Nguyễn // PetroVietNam Journal.– Hà Nội, 2008.– № 9.– P. 45-49.
7 Nguyen Huu Nhan. Improving the efficiency of the gaslift producing oil well with flooding water by nipple dispersion device / Nguyen Huu Nhan, M.M. Kabirov, Nguyen Thanh Dung // PetroVietNam Journal.– HaNoi, 2008 – № 10.– Р. 41-46.
8 Нгуен   Х.Н.   Повышение   эффективности   применения   газлифтного способа эксплуатации скважин на морских месторождениях Вьетнама / Х.Н. Нгуен, В.Л. Тю // Материалы Всерос. смотра науч. и творч. работ ин. студентов, аспирантов.– Томск: Изд-во ТПУ – 2008.
9

Нгуен Х.Н. Анализ эффективности применения химических реагентов для уменьшения расхода газа в газлифтных скважинах / Х.Н. Нгуен // Материалы 59-й науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых.– Уфа: Изд-во УГНТУ, 2008.– Кн. 1.– С. 217.

10 Công trình “Phát triển khai thác tối ưu các mỏ và các cấu tạo/phát hiện dầu khí tại bể Cửu Long” 2017.
11 Offshore  Gas  Pipeline  Linepack  to  Improve  the  Flexibility  of  System Facilities. https://www.researchgate.net/publication/327869851_Offshore_Gas_Pipeline_Li nepack_to_Improve_the_Flexibility_of_System_Facilities_Energy_and_Geotechnics#fu llTextFileContent

Research Projects 

Code No. Title Position Year
1 Offshore Gas Pipeline Linepack to Improve the Flexibility of System Facilities Co-Author 2019
2 Công trình “Kết hợp khai thác bằng bơm điện chìm và khí nâng để gia tăng hiệu quả khai thác giến bơm điện chìm mỏ Đông Đô” đạt Giải 2 Sáng tạo KHCN Việt Nam 2018 Co-Author 2018
3 Công trình “Phát triển khai thác tối ưu các mỏ và các cấu tạo/phát hiện dầu khí tại bể Cửu Long” đạt Giải 3 Sáng tạo KHCN Việt Nam 2017 Co-Author 2017
4 Sáng kiến Kết hợp khai thác bằng bơm điện chìm và khí nâng để gia tăng hiệu quả khai thác giến bơm điện chìm mỏ Đông Đô, Quyết định số 76/QD-DKVN ngày 05/1/2017. Co-Author 2017
5 Sáng kiến Kết hợp khai thác bằng bơm điện chìm và khí nâng để gia tăng hiệu quả khai thác giến bơm điện chìm mỏ Đông Đô Co-Author 2017
6 Sáng kiến Dùng lifting frame đỡ U giãn nở nhiệt thay thế concrete slipper khi thi công đường ống ngầm, Quyết định số 471/QĐ- TDKT ngày 12/5/2016 của TCT PVEP Co-Author 2016
7 Sáng kiến Pigging – dewatering mới phục vụ phương án subsea Tie-in các dự án phát triển mỏ cận biên, Quyết định số 471/QĐ- TDKT ngày 12/5/2016 của TCT PVEP Co-Author 2016
8 Công trình Phát triển khai thác tối ưu các mỏ và các cấu tạo/phát hiện dẩu khí tại bể Cửu Long, Quyết định số 9393/QĐ-DKVN ngày 31/12/2015, Mã công trình PVN-2015-02. Co-Author 2015
9 Sáng kiến kết nối phát triển mỏ HST&HSD với mỏ TGT, Quyết định số 1715/QĐ-TDKT ngày Co-Author 2012

Software Skills

Type Description
Languages English (Proficient), Russian (Proficient)