Đặc điểm địa tầng phân tập trầm tích Miocen bể Nam Côn Sơn