Nguyễn Hữu Trường

anh chup truong 46 1

Name: Nguyen Huu Truong
Rank: Lecturer
Department: Petroleum Drilling and Production Department
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: (254)3738.879 (EXT. 153) / 0838310378
Fax: (254) 3.733579
Research Interests: Drilling Rig system, Hydraulic Fracturing, Drilling optimization, Well completion, Well control, Fracturing fluid, EOR, IOR
Address: Petroleum Engineering Department, Petrovietnam University, 762 Cach Mang Thang Tam street, Long Toan Ward, Ba Ria City, Vietnam

 

 

 

Decree

Degree Field Institution Year
M.Sc Drilling and Production Technology Ha Noi University of Mining and Geology 2011
B.Sc. Petroleum Engineering Ha Noi University of Mining and Geology 2000

 

Rank

Rank Month-Year
Associate Lecturer 2015- Present

 

Own Thesis

Title Type Institution Year
Giải pháp công nghệ kỹ thuật khoan qua vỉa sản phẩm có dị thường áp suất âm của mỏ Bạch Hổ MSc Ha Noi University of Mining and Geology 2009-2011

 

Experiences (Academic)

Institution Designation Year/Period
Sejong University, Seoul, South Korea Researcher Ph.D 2012-2014
Petrovietnam University Associate Lecturer 2015 - Present

 

Experiences (non-Academic)

Organization Designation Year/Period
Transocean and Sedco Forex and PVD Drilling Engineer 2001 - 2008

 

Professional Activities

Designation Details Year/Period
CPTI

Operational decision making in the control of technological

parameters in development of Hard to recover reserves

2019
Petrovietnam University Structural styles in Petroleum Exploration 2019
Petrovietnam University Transient Well Pressure Test Analysis 2018
CPTI An toàn khi thiết kế, vận hành Công nghệ khí 2018
SEAMEO, Vietnam ICT application in work Organization and Academic Management 2017
Petrovietnam University Waterflooding and Applied Reservoir Simulation 2017

JX Nippon Oil & Gas

Exploration Corporation

The short-term General Training Course 2016
Petrovietnam University Core flooding system 2016
CPTI

Designing and operation features of offshore structures,

designed (assigned) drilling and production in deep water oil and gas fields

2016

 

Special Duties

Office/Department/Institution Duty Year
     
     
     

 

Courses

Institution Course No. Course Name Type Level Times Last Time
Petrovietnam University   Dung dịch khoan Academic Undergraduate 1-5 2018-Present
PetrovietnamUniversity - Vật lý vỉa Thực hành Undergraduate 1-5 2018-present
Petrovietnam University - Công nghệ mỏ Thực hành Undergraduate 1-5 2019 - 2019
Petrovietnam University - Hệ thống khoan Dầu khí Academic Undergraduate 1-5 2018-present
Petrovietnam University - Công nghệ khoan và khai thác dầu khí Academic Undergraduate 1-5 2017-2018
Petrovietnam University - Dung dịch khoan và bơm trám xi măng Academic Undergraduate 1-5 2017-2018
Petrovietnam University - Khoan trong điều kiện phức tạp Academic Undergraduate 1-5 2017-2018
Petrovietnam University - Hoàn thiện giếng và kích thích giếng Academic Undergraduate 1-5 2016-2017
Petrovietnam University - Thiết bị khoan khai thác và vận hành Academic Undergraduate 1-5 2016-2017
Petrovietnam University - Thiết kế giếng khoan và kiểm soát giếng khoan Academic Undergraduate 1-5 2015-2018
Petrovietnam University - Kỹ thuật Khoan Thực hành Undergraduate 1-5 2015-2017

 

Honors and Awards

Name Details Year
Khen thưởng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (2015-2019) Petrovietnam University 2019
Giảng viên giỏi Petrovietnam University 2019

 

Conferences 

no. Information
1 Nguyễn Hữu Trường. Improved gas production from Oligocene Reservoir under Reserve Faulting Stress regime by Hydraulic Fracturing. Hội nghị toàn quốc khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, 2018 (ERSD2018)
2 Truong Huu Nguyen. Closure pressure and leak-off coefficient determination for X well using the Minifrac test in Kinh Ngu Trang oil field. 2nd International Conference on Integrated Petroleum Engineering Hanoi University of Mining and Geology, 2017

3

Nguyen Truong H, Bae Wisup, Hoang Nhan T. Effect of high-pressure high temperature condition on well design development in Offshore Vietnam. SPE 26374, Offshore Technology Conference, Kuala Lumpur, 2016
4 Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Trần Tuân, Nguyễn Xuân Thảo Annular pressure evaluation during well control process. 21thAnnual conference, Ha Noi University of Mining and Geology, 2014
5 Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Trần Tuân, Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Xuân Thảo. Effect of factors on rate of penetration. 21thAnnual conference, Ha Noi University of Mining and Geology, 2014

 

Journal

no. Information
1 Nguyễn Hữu Trường. Đánh giá hiệu quả nứt vỉa thủy lực nhiều giai đoạn cho đối tượng Miocene dưới, bể cửu long, thềm lục địa Việt Nam. Journal of Petrovietnam, 2019, http://www.petrovietnam.com.vn/Pages/Khoa-hoc-dau-khi/Danh-gia-hieu-qua-nut-via-thuy-luc-nhieu-giai-doan-cho-doi-tuong-Miocene-duoi-be-Cuu-Long-them-luc-dia-Viet-Nam/9cd93541-0c65-4e48-b0bf-cfbe4f6abba6
2 Nguyen Huu Truong, W. Bae, Nguyen Van Hung. Application of Box-Behnken Design in Optimization of Fracture Treatment Design for Lower Oligocene Reservoir, Offshore Viet Nam. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, 2019, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-0802-8_111
3 Nguyen Huu Truong, W. Bae, Nguyen Van Hung. Enhanced Oil Production in the lower Miocene reservoir by Multistage Fracturing, Offshore Viet Nam. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 54. Springer, 2019, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-15-0802-8_107
4 Nguyen Van Hung, Luong Hai Linh, Nguyen Huu Truong, Truong Minh Hoang, Vu The Quang, Pham Huu Tai. Pipepline Flow Assurance: A Case Study of Oil with High Paraffin Concentration in Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 18. Springer, Singapore, 2018, https://doi.org/10.1007/978-981-13-2306-5_35
5 Nguyen Huu Truong, Nguyen Van Hung. Lesson Learned from Hydraulic Fracturing Stimulation for Improved Oil Production Rate in the Lower Miocene Reservoir, Offshore Viet Nam. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 18. Springer, Singapore, 2018, https://doi.org/10.1007/978-981-13-2306-5_79
6 Bui Tu An, Nguyen Van Hung, Duong Tien Trung, Nguyen Huu Truong, Truong Minh Hoang. Sanding Onset for Offshore Depleted Using Critical Drawdown Pressure: A Case Study for Well X Cuulong Basin in Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 8. Springer, Singapore, 2018, https://doi.org/10.1007/978-981-10-6713-6_78
7 Nguyễn Hữu Trường. New Approach Studies Operating Hydraulic Fracturing Parameters Effect on Fracture Conductivity and Proppant Mass, Research Journal of Applied Sciences, 2018, DOI: 10.36478/rjasci.2018.729.735
8 Nguyễn Hữu Trường; Nguyễn Quốc Dũng; Phạm Đình Phi; Nguyễn Viết Khôi Nguyên. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số vận hành nứt vỉa tới dẫn suất khe nứt và khối lượng hạt chèn yêu cầu khi thực hiện bơm nứt vỉa tầng Oligocene chặt sít. Journal of Petrovietnam, 2018, http://www.petrovietnam.com.vn/Pages/Khoa-hoc-dau-khi/Nghien-cuu-anh-huong-cua-cac-thong-so-van-hang-nut-via-toi-dan-suat-khe-nut-va-khoi-luong-hat-chen-khi-thuc-hien-bom-nut-via-tang-Oligocene-chat-sit/ba5bdc20-dc2b-4fd1-b833-027eef6469a9.
9 Nguyễn Hữu Trường. Optimisation of hydraulic fracturing design in lower Oligocene reservoir, Kinh Ngu trang oil field. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 2018, https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/3/10678
10 Nguyễn Hữu Trường. Investigating effects of various parameters on the bit life. Journal of Petrovietnam, 2017, http://www.pvn.vn/Pages/detail.aspx?NewsID=284fb48c-a4c8-4979-9474-4cb54831d478
11 Nguyễn Hữu Trường. Effect of operating parameters of hydraulic fracturing on fracture geometry and fluid efficiency in Oligocene, offshore Viet Nam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 2016, https://doi.org/10.15625/1859-3097/16/3/7821

12

Nguyễn Hữu Trường; Hoàng Thịnh Nhân; Wisup Bae; Phan Công Bội. Optimisation of hydraulic fracturing design to improve oil production from Oligocene reservoirs by maximizing net present value. Journal of Petrovietnam, 2015, http://www.pvn.vn/Pages/detail.aspx?NewsID=233f11b1-276d-448f-a29b-82c64adb215e

 

Thesis Supervision 

Thesis Title Type Role Year
       
       

 

Research Projects

Code No. Title Institution Position Year
GV1519 Nghiên cứu lựa chọn hạt chèn trong nứt vỉa thủy lực nhằm gia tăng dẫn suất của khe nứt trong nứt vỉa thủy lực cho giếng khoan X, tầng Oligocene hạ Petrovietnam University PI 2015-2016
GV1718 Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số vận hành nứt vỉa thủy lực tới dẫn suất của khe nứt khi thực hiện nứt vỉa tầng cát kết Oligocene dưới chặt sít ở Bể Cửu Long Petrovietnam University PI 2017-2018

01/DIEN/ĐHDK/2018/

KHCN

Nghiên cứu, đánh giá việc sử dụng nguồn nước và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước trong các nhà máy nhiệt điện của PVN Petrovietnam University Author 2019