Career Opportunities

The MSc IUSD Degree is a an international 2-year master of science program, hosted by the two partner universities University of Stuttgart (USTUTT), Stuttgart, Germany and Ain Shams University (ASU), Cairo, Egypt. https://www.iusd.uni-stuttgart.de/programs/?fbclid=IwAR0ObnvCKuEZ72mjBx6FbwtozY3fYO3x59QqFFK_t5405gfMK51afaMRjGs  
The Collaborative Research Center FONDA opens multiple positions for PhD students and PostDocs in the fields of software engineering, distributed systems, algorithm engineering, data science, bioinformatics, biomedical image analysis, material science, and satellite-based remote sensing (in Berlin, Germany). For information, see: https://lnkd.in/d-mhf8h https://lnkd.in/ei-daNE
EGS là tập đoàn khảo sát chuyên ngành về thu thập, xử lý số liệu; khảo sát trên biển và trên bờ; các dịch vụ về đo vẽ bản đồ nhằm phục vụ thiết kế, xây dựng các công trình dân dụng, bưu chính viễn thông, năng lượng, giao thông vận tải, hàng hải, công nghiệp dầu khí với mạng lưới chi nhánh tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới.Với nhiều dự án đang trong giai đoạn phát triển, liên doanh với các đối tác nước ngoài cùng với…