1. Cơ cấu tổ chức

STT

Họ tên

Chức danh

Email

1

ThS. Trần Xuân Hạ

Phó giám đốc - Phụ trách Trung tâm

hatx@pvu.edu.vn

2

ThS. Đỗ Văn Châu

Chuyên viên Thư viện

chaudv@pvu.edu.vn

3

Ông Lê Quốc Huy

Kỹ sư CNTT

huylq@pvu.edu.vn

 

2.Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

Trung tâm Thông tin-Thư viện có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về tổ chức, quản lý, nghiên cứu phát triển, khai thác hệ thống thông tin và thư viện, đáp ứng đầy đủ và hiệu quả các hoạt động quản lý, đào tạo, NCKH và các hoạt động khác của Trường; quản lý nội dung trang tin điện tử của Trường.

Nhiệm vụ:

a. Nhiệm vụ chung

- Đề xuất việc xây dựng các quy chế, quy định về công tác thông tin - thư viện của Trường;

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại vào hệ thống thông tin và thư viện nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động của Trường;

- Tư vấn cho các đơn vị trong Trường sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin và thư viện.

- Tổ chức, quản lý và khai thác kho tài liệu, cơ sở hạ tầng và các tài sản khác của Trung tâm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao

- Phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác trực tiếp với các trung tâm thông tin-thư viện, các tổ chức khoa học, các trường đại học trong và ngoài nước;

b. Bộ phận Thư viện

- Biên soạn, phát triển các chính sách, quy định phục vụ của Thư viện phù hợp với các hoạt động của Trường;

- Công tác bổ sung nguồn học liệu: xây dựng kế hoạch và phối hợp với các khoa và đơn vị trong Trường  đểsưu tầm và bổ sung các nguồn  học liệu khác nhau (giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, băng đĩa, cơ sở dữ liệu điện tử vv…);

- Xây dựng các cơ sở dữ liệu đặc thù của Trường, in giáo trình tài liệu tham khảo do các khoa đăng ký, xuất bản các ấn phẩm thông tin tóm tắt, thông tin chuyên đề phục vụ công tác quản lý, NCKH và đào tạo;

- Sưu tầm, chỉnh lý, bảo tồn các tài liệu, hiện vật về quá trình xây dựng và phát triển của Trường; tổ chức phòng truyền thống, bảo quản, trưng bày và giới thiệu tư liệu khi cần thiết;

- Đảm bảo cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện  nhanh chóng, ổn định, phong phú nhằm phục vụ các hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Trường. Phát triển, điều phối, đánh giá chức năng và hoạt động của các bộ phận trong Thư viện để cung cấp dịch vụ hiệu quả cho Trường;

- Hợp tác với các đơn vị và tổ chức khác phát triển các dịch vụ thư viện sử dụng công nghệ thông tin trong cả hai hình thức ấn phẩm và điện tử phù hợp với nhu cầu của người sử dụng;

- Tổ chức các khóa huấn luyện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên kiến thức và kỹ năng khai thác hiệu quả nguồn tài liệu của Thư viện và các nguồn học liệu bên ngoài.

c. Bộ phận Thông tin

- Nghiên cứu đề xuất, triển khai các giải pháp và quản lý về công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm) đáp ứng các yêu cầu quản lý và hoạt động của Trường;

- Xây dựng các kế hoạch chiến lược về công nghệ thông tin bao gồm các ứng dụng mới, công nghệ mang tính hướng dẫn, quản trị máy tính, mạng, truy cập Internet và các dịch vụ hỗ trợ khác;

- Chuẩn bị kế hoạch thường niên về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu và các dịch vụ khác cho các khoa/ bộ môn, các cán bộ, nhân viên, cán bộ giảng dạy và sinh viên;

- Chủ trì quản lý, vận hành thống nhất hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả việc hỗ trợ người sử dụng đầu cuối), đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của Trường vận hành thông suốt;

- Chủ trì phối hợp quản lý toàn diện và thống nhất website cũng như các  thông tin trên website của Trường;

- Tổ chức các khóa huấn luyện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT trong học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường.