Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư,  

Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư trường Đại học Dầu khí Việt Nam đã xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường; kết quả, 01 hồ sơ đạt tiêu chuẩn. 

Nhà trường thông báo công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường.