Quy định tổ chức và đánh giá hoạt động ngoại khóa cho SV

Quy định tổ chức và đánh giá Hoạt động ngoại khóa cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam