Petroleum Engineering Faculty

Hệ thống sắc ký khí (GPC) - Hãng Agilent Hoa Kỳ   Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Công nghệ chế biến khí"bao gồm các bài thí nghiệm sau: Xác định thành phần của một hỗn hợp khí;…
 Công năng PTN: Phục vụ cho môn học "Quá trình thiết bị CNHH" bao gồm các bài thí nghiệm sau: Truyền nhiệt ống lồng ống; Sấy; Chưng cất; Đối lưu nhiệt; Mạch lưu chất; Cột chêm. Thiết bị chính: Hệ…