Graduate programs

The frame of the training program

In the academic year 2011-2012, PetroVietnam University (PVU) enrolls and trains students in three engineering programs (Geology Engineering, Petroleum Engineering, and Petrochemical Engineering) for four majors (Petroleum Geology, Petroleum Geophysics, Petroleum Drilling and Production, Petrochemical and Refinery).

 

The FRAME of the TRAINING PROGRAM of ENGINEERING GEOLOGY

geology majors-petroleum Geophysics
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHDK ngày / /2013)

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 1 9 (4) 1 Tiếng Anh 2 9 (4)
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5 2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
3 Đại số 3 3 Giải tích 3
4 Phương pháp học tập và nghiên cứu 2 4 Nhập môn dầu khí 2
5 Tin học (+TH) 3 5 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
6 GDTC 1 1* 6 Tư tưởng HCM 2
      7 GDTC 2 1*
      8 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
  CỘNG 17   CỘNG 15
           
HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 3 9 (3) 1 Tiếng Anh 4 9 (3)
2 Xác suất thống kê 2 2 Vật lý 2 (+TN) 3
3 Vật lý 1 (+TN) 3 3 Cơ ứng dụng (+TN) 3
4 Hóa đại cương (+TN) 3 4 Điện - Điện tử (+TH) 3
5 Kỹ năng nghề nghiệp 2 5 Địa chất đại cương 3
6 Vẽ kỹ thuật 2 6 TT Địa chất đại cương (hè) 2
7 Tự chọn 1 2      
8 GDTC 3 1*      
  CỘNG 17   CỘNG 17
           
HỌC KỲ 5 HỌC KỲ 6
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 5 6 (2) 1 Trầm tích học 3
2 Địa vật lý đại cương 3 2 Thạch học 3
3 Tinh thể - Khoáng vật 2 3 TH Thạch học 1
4 Cơ lưu chất (+TN) 3 4 Kinh tế dầu khí 3
5 Tự chọn 2 2 5 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
6 Tự chọn 3 2 6 Tự chọn 5 2
7 Tự chọn 4 2 7 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 2
  CỘNG 16   CỘNG 16
           
HƯỚNG ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ HƯỚNG ĐỊA VẬT LÝ DẦU KHÍ
HỌC KỲ 7 HỌC KỲ 7
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Địa chất dầu khí 3 1 Địa chất dầu khí 3
2 Cổ sinh địa tầng 3 2 Cổ sinh địa tầng 3
3 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí 3 3 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí 3
4 Địa chấn 3 4 Địa chấn 3
5 TH Cổ sinh địa tầng 1 5 TH Minh giải tài liệu địa chấn 2
6 Tự chọn 6 2 6 Tự chọn 6 2
7 Tự chọn 7 2 7 Tự chọn 7 2
  CỘNG 17   CỘNG 18
           
HỌC KỲ 8 HỌC KỲ 8
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Địa vật lý giếng khoan 3 1 Địa vật lý giếng khoan 3
2 Địa kiến tạo và địa chất cấu trúc 3 2 Địa kiến tạo và địa chất cấu trúc 3
3 TH Địa kiến tạo và địa chất cấu trúc 1 3 TH Địa kiến tạo và địa chất cấu trúc 1
4 Vật lý vỉa 3 4 Vật lý vỉa 3
6 Địa hóa dầu khí 3 6 Địa hóa dầu khí 3
7 TH Địa hóa dầu khí 1 7 TH minh giải Địa vật lý giếng khoan 1
8 TH Vật lý vỉa 1 8 Đồ án chuyên ngành 1
9 Đồ án chuyên ngành 1 9 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 2
10 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 2      
  CỘNG 18   CỘNG 17
           
HỌC KỲ 9 HỌC KỲ 9
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Xây dựng dự án Thăm dò & Quản lý mỏ dầu khí 2 1 Xây dựng dự án Thăm dò & Quản lý mỏ dầu khí 2
2 Đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí 2 2 Đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí 2
3 Phát triển mỏ dầu khí 2 3 Phát triển mỏ dầu khí 2
4 Phân tích bể trầm tích dầu khí 3 4 Phân tích bể trầm tích dầu khí 3
6 TH Phân tích bể trầm tích dầu khí 2 6 Công nghệ thăm dò Địa vật lý 2
7 Tự chọn 8 2 7 Tự chọn 8 2
8 Tự chọn 9 2 8 Tự chọn 9 2
  CỘNG 15   CỘNG 15
           
HỌC KỲ 10 HỌC KỲ 10
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Thực tập tốt nghiệp 2 1 Thực tập tốt nghiệp 2
2 Đồ án tốt nghiệp 10 2 Đồ án tốt nghiệp 10
  CỘNG 12   CỘNG 12
           
  Ghi chú:* Các học phần GDTC, Quốc phòng - An ninh không tính tín chỉ
Học phần Tiếng Anh được tính 16 TC tích lũy theo quy chế
  HỌC PHẦN TỰ CHỌN
Tự chọn 1 (2 TC) Tự chọn 2, 3, 4 (6 TC)
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 1 Kỹ thuật nhiệt 2
2 Phương pháp tính 2 2 Kỹ thuật đo lường 2
      3 Trắc địa và bản đồ 2
      4 Cơ sở Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 2
Tự chọn 5 (2 TC)      
TT Học phần Số TC      
1 Địa vật lý ứng dụng 2      
2 Phương pháp số ứng dụng trong Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí 2      
           
           
Hướng Địa chất Dầu khí Hướng Địa vật lý dầu khí
Tự chọn 6, 7 (4 TC) Tự chọn 6, 7 (4 TC)
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Địa chất Việt Nam 2 1 Phương pháp thăm dò từ, trọng lực, điện 2
2 Địa chất khai thác 2 2 Ứng dụng GIS & RS trong thăm dò dầu khí 2
3 Địa chất môi trường 2 3 Địa chất môi trường 2
4 Địa chất mỏ dầu khí 2 4 Địa chất mỏ dầu khí 2
Tự chọn 8, 9 (4 TC) Tự chọn 8, 9 (4 TC)
1 Công nghệ khoan & Khai thác dầu khí 2 1 Công nghệ khoan & Khai thác dầu khí 2
2 Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí 2 2 Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí 2
3 Mô hình hóa bể trầm tích 2 3 Mô hình hóa bể trầm tích 2

 

Khung chương trình ngành Kỹ thuật Dầu khí (Khoa –Khai thác Mỏ Dầu khí)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ
Chuyên ngành Khoan - Khai thác mỏ dầu khí
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHDK ngày / /2013)
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 1 9 (4) 1 Tiếng Anh 2 9 (4)
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5 2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
3 Đại số 3 3 Giải tích 3
4 Phương pháp học đại học và nghiên cứu 2 4 Nhập môn dầu khí 2
5 Tin học (+TH) 3 5 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
6 GDTC 1 1* 6 Tư tưởng HCM 2
      7 GDTC 2 1*
      8 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
  CỘNG 17   CỘNG 15
           
HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 3 9 (3) 1 Tiếng Anh 4 9 (3)
2 Xác suất thống kê 2 2 Vật lý 2 (+TN) 3
3 Vật lý 1 (+TN) 3 3 Cơ học lý thuyết 2
4 Hóa đại cương (+TN) 3 4 Điện - Điện tử (+TH) 3
5 Kỹ năng nghề nghiệp 2 5 Địa chất đại cương (+TH) 3
6 Tự chọn 1 2 6 Vẽ kỹ thuật 2
7 GDTC 3 1*      
  CỘNG 15   CỘNG 16
           
HỌC KỲ 5 HỌC KỲ 6
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 5 6 (2) 1 Kỹ thuật khoan 3
2 Địa vật lý đại cương 3 2 TH/TN Kỹ thuật khoan 1
3 Cơ học đất - đá 3 3 Địa vật lý giếng khoan 2
4 Sức bền vật liệu (+TH) 2 4 Địa chất dầu khí 3
5 Kỹ thuật nhiệt 2 5 Kinh tế dầu khí 3
6 Cơ lưu chất (+TN) 3 6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
7 Tự chọn 2 2 7 Tự chọn 3 2
      8 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 1
  CỘNG 17   CỘNG 17
           
HỌC KỲ 7 HỌC KỲ 8
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Hoàn thiện và kích thích giếng 3 1 Dung dịch khoan và xi măng (+TH/TN) 3
2 Kỹ thuật khai thác 3 2 Thiết kế giếng khoan và kiểm soát giếng 2
3 TH/TN kỹ thuật khai thác 1 3 Thu gom, xử lý và vận chuyển dầu khí (+TH/TN) 3
4 Vật lý vỉa (+TH/TN) 3 4 Phân tích thử vỉa (+TH) 3
5 Đồ án Công nghệ khoan 1 5 Đồ án Công nghệ khai thác 1
6 Công nghệ mỏ 3 6 Tự chọn 5 2
7 TH/TN Công nghệ mỏ 1 7 Tự chọn 6 2
8 Tự chọn 4 2 8 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 1
  CỘNG 17   CỘNG 17
HỌC KỲ 9 HỌC KỲ 10
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí 2 1 Thực tập tốt nghiệp 2
2 Đồ án Công nghệ mỏ 1 2 Đồ án tốt nghiệp 10
3 Tự chọn 7 2   CỘNG 12
4 Tự chọn 8 2      
6 Tự chọn 9 2      
7 Tự chọn 10 2      
8 Tự chọn 11 2      
9 Tự chọn 12 2      
10 Tự chọn 13 2      
  CỘNG 17      
           
Ghi chú:* Các học phần GDTC, Quốc phòng - An ninh không tính tín chỉ
Học phần Tiếng Anh được tính 16 TC tích lũy theo quy chế
 
HỌC PHẦN TỰ CHỌN
Tự chọn 1 (2 TC) Tự chọn 2, 3, 4 (6 TC)
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Pháp luật Việt Nam đại cương 2 1 Thạch học (đá trầm tích) 2
2 Phương pháp tính 2 2 Kỹ thuật đo lường 2
      3 Thiết bị thủy khí 2
      4 Chi tiết máy 2
      5 Tự động hóa trong kỹ thuật dầu khí 2
           
Tự chọn 5-13 (18 TC)      
TT Học phần Số TC      
1 Công nghệ khai thác và xử lý khí 2      
2 Thu hồi dầu tăng cường 2      
3 Tối ưu khai thác 2      
4 Khai thác dầu nặng 2      
5 Công nghệ khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam 2      
6 Công nghệ khoan định hướng và vươn xa 2      
7 Công nghệ khoan dầu khí vùng nước sâu 2      
8 Công nghệ khoan trong môi trường phức tạp 2      
9 Quản lý mỏ dầu khí 2      
10 Phát triển mỏ dầu khí 2      
11 Phát triển khai thác các mỏ cận biên 2      
12 Hủy mỏ 2      

 

Khung chương trình ngành Kỹ thuật Hóa dầu (Lọc-Hóa dầu)

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT HÓA DẦU
Chuyên ngành Lọc - Hóa dầu
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHDK ngày / /2013)
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 1 9 (4) 1 Tiếng Anh 2 9 (4)
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5 2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
3 Đại số 3 3 Giải tích 3
4 GDTC 1 1* 4 GDTC 2 1*
5 Phương pháp học tập và nghiên cứu 2 5 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
6 Tin học (+TH) 3 6 Tư tưởng HCM 2
      7 Nhập môn dầu khí 2
      8 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
  CỘNG 17   CỘNG 15
           
HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 3 9 (3) 1 Tiếng Anh 4 9 (3)
2 Xác suất thống kê 2 2 Cơ ứng dụng (+TN) 3
3 Vật lý 1 (+TN) 3 3 Truyền nhiệt và Truyền chất 3
4 Hóa đại cương (+TN) 3 4 Điện - Điện tử (+TH) 3
5 Kỹ năng nghề nghiệp 2 5 Kỹ thuật nhiệt 2
6 GDTC 3 1* 6 Vẽ kỹ thuật 2
7 Tự chọn 1 2      
  CỘNG 15   CỘNG 16
           
HỌC KỲ 5 HỌC KỲ 6
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 5 6 (2) 1 Điện hóa và Hóa keo 3
2 Cơ lưu chất (+TN) 3 2 TN Hóa lý 1
3 Hóa hữu cơ (+TN) 3 3 Dầu mỏ và khí thiên nhiên (+TN) 3
4 Quá trình và thiết bị 1 3 4 Quá trình và thiết bị 2 2
5 Nhiệt động học và động học xúc tác 3 5 Kinh tế dầu khí 3
6 Tự chọn 2 2 6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
      7 Tự chọn 3 2
      8 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 2
  CỘNG 16   CỘNG 18
           
HỌC KỲ 7 HỌC KỲ 8
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Kỹ thuật phản ứng (+TN) 3 1 Công nghệ hóa dầu 3
2 Cơ sở điều khiển và tự động hóa 2 2 Mô phỏng và tối ưu hóa nhà máy lọc dầu (+TN/TH) 3
3 Kỹ thuật chưng cất công nghiệp 2 3 TN Công nghệ Lọc -Hóa dầu 1
4 Công nghệ lọc dầu 3 4 Đồ án Công nghệ Lọc - Hóa dầu 1
5 TN quá trình và thiết bị 1 5 Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo (+TN) 3
6 Công nghệ chế biến khí (+TN/TH) 3 6 Kỹ thuật polyme 2
7 Đồ án quá trình và và thiết bị 1 7 Tự chọn 5 2
8 Tự chọn 4 2 8 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 2
  CỘNG 17   CỘNG 17
  HỌC KỲ 9 HỌC KỲ 10
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Sản phẩm Lọc - Hóa dầu 3 TT Thực tập tốt nghiệp 2
2 Tự động hóa trong công nghệ chế biến dầu khí (+TN/TH) 3 1 Đồ án tốt nghiệp 10
3 Tự chọn 6 2 2 CỘNG 12
4 Xúc tác trong công nghiệp Lọc-Hóa dầu (+TN)(Hướng nghiên cứu) 3      
Đường ống, bể chứa(Hướng sản xuất)      
5 Tự chọn 7 2      
6 Tự chọn 8 2      
7 Tự chọn 9 2      
  CỘNG 17      
           
Ghi chú:* Các học phần GDTC, Quốc phòng - An ninh không tính tín chỉ
Học phần Tiếng Anh được tính 16 TC tích lũy theo quy chế
  HỌC PHẦN TỰ CHỌN
Tự chọn 1,
(2 TC)
Tự chọn 4, 5, 6
(6 TC)
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Phương pháp tính 2 1 Các quá trình sản xuất dầu nhờn và nhiên liệu lỏng tổng hợp 2
2 Pháp luật đại cương 2 2 Công nghệ chế biến dầu nặng và dầu tổng hợp 2
      3 Phụ gia cho các sản phẩm dầu 2
Tự chọn 2, 3
(4 TC)
4 Hóa học và các quá trình công nghệ từ C1 2
      5 Công nghệ sản xuất syngas từ các vật liệu chứa cacbon 2
1 Hóa phân tích (+TN) 2      
2 Kỹ thuật đo lường 2      
3 Công nghiệp hóa chất 2      
           
Tự chọn 7, 8, 9
(6 TC)
  Hướng nghiên cứu   Hướng sản xuất
TT Học phần Số TC TT Học phần Số TC
1 Các phương pháp đặc trưng xúc tác (+TN) 2 1 Cơ sở thiết kế nhà máy lọc dầu 2
2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 Vận hành bào bảo dưỡng thiết bị lọc hóa dầu 2
3 Quy hoạch thực nghiệm 2 3 Nhận diện và giải quyết sự cố 2
4 Chất hoạt động bề mặt 2 4 Ăn mòn và chống ăn mòn 2
5 Các phương pháp phân tích hóa-lý 2 5 Chất hoạt động bề mặt 2

 

The standard output of the training program

TRAINING OBJECTIVE OF GEOLOGY ENGINEERING (Majors: Petroleum Geology, Petroleum Geophysics)

General Objective

The objective of Geology Engineering program is to train students who demonstrate a strong political spirit, morality, and enjoy good health so as to meet the demand of developing and modernizing petroleum industry in Vietnam. Students will be provided with sound and extensive basic knowledge, knowledge and skill of Geology Engineering, with a focus on two majors: Petroleum Geology and Petroleum Geophysics.  

Geology Engineering graduates will have capabilities in design, research, scientific creativity, and management in the fields of petroleum geology and petroleum geophysics. Geology engineers will be able to work for subsidiaries of PVN, local and foreign oil and gas companies, universities, research institutes in related fields.

 

Specific Objectives

+ Knowledge

Sinh viên ngành Kỹ thuật Địa chất được trang bị những kiến thức đại cương về Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn,kỹ thuật cơ sở, cơ sở ngành Kỹ thuật Địa chất, đặc biệt tập trung các kiến thức chuyên môn Địa chất dầu khí và Địa vật lý dầu khí.

+ Competency

Technical Understanding

  • Nắm vững các kiến thứcvề Kỹ thuật Địa chất, trên nền tảng các kiến thức vềtoán, khoa học kỹ thuật cơ bản, khoa học địa chất, chuyên môn địa chất dầu khí và địa vật lý dầu khí.
  • Khả năng xác định, thiết lập và giải quyết các vấn đề về khoa học và Kỹ thuật Địa chất dầu khí và địa vật lý dầu khí.

Professional Competency

  • Khả năng nghiên cứu nguồn gốc, qui luật và trạng thái phân bố của dầu khí trong vỏ trái đất; các chế độ hình thành, lưu trữ, bảo tồn, phá hủy các loại bẫy dầu khí, cấu trúc các bẫy chứa dầu khí.
  • Năng lực tính toán các cấp trữ lượng tài nguyên dầu khí, trữ lượng thu hồi và các điều kiện khai thác mỏ, đánh giá tiềm năng các tập hợp triển vọng dầu khí.
  • Khả năng ứng dụng công nghệ định lượng về các phương pháp tìm kiếm thăm dò, địa vật lý giếng khoan, thăm dò địa chấn, các phương pháp đánh giá thành hệ … để xác định chính xác các thông số của các mỏ dầu khí phục vục cho hoạt động đánh giá trữ lượng, khoan và khai thác dầu khí, quản lý và vận hành mỏ.
  • Khả năng ứng dụng các phần mềm chuyên ngành để giải quyết các bài toán thực tế trong lĩnh vực địa chất và địa vật lý dầu khí.

Communication and team-work skills

Students will be able to:

 •         Use English fluently in communication, work and research;
 •         Write, speak, organize and present information, research results, designs, and inventions effectively;
 •          Work in a team; to organize scientific research and implement applied projects;
 •         Be the diversity and technical knowledge of colleagues.

 

Ability in Post-Study: Students will be competent in pursuing post-graduate studies or life-long study, especially able to learn and master scientific and technical advances in geology engineering and related fields.

Professional Skills: Students will have knowledge of current world issue, scientific and technical advances in the field of geology engineering and be able to apply their knowledge into current practice, and attain higher awareness of social responsibility and business ethics.

 

TRAINING OBJECTIVE OF PETROLEUM ENGINEERING (Major: Petroleum Drilling and Production)

General Objective

The objective of Petroleum Engineering program is to train students who demonstrate strong political spirit, morality, and enjoy good health so as to meet the demand of the country's modernization and the petroleum industry development of Vietnam. Students will be provided with a strong foundation, knowledge and skills in Petroleum Engineering.

Students who graduate from Petroleum Engineering program will have capabilities in design, research, scientific creativity, and management in the field of Petroleum Engineering. Petroleum engineers will be able to work for subsidiary units of PetroVietnam (PVN), local and foreign Petroleum Engineering companies, universities, research institutes of related fields.

 

Specific Objective

+ Knowledge

Students will be provided with general knowledge of Natural Science, Social Science and Humanitarian, technical foundation, basic knowledge of Petroleum Engineering, with a strong focus on the training major: Petroleum Drilling and Production.

+ Competency

1. Technical Understanding

 •         Students will acquire firm knowledge of Petroleum Engineering, on the basis of knowledge of Mathematics, General Studies, Earth Science and Petroleum Engineering.
 •         They will be able to identify and solve problems concerning Petroleum Engineering.

2. Professional Competency

    Students will be able to:

 •         Design and analyze drilling well system and technical process for drilling and completing well;
 •         Design and analyze petroleum production, gathering, processing and transportation system;
 •         Apply methodologies in Geology Engineering to identify characters, quantify geological data and resources;
 •         Apply principles in Reservoir Engineering and real practice to maximize reservoir development and management;
 •         Use Economics knowledge and resource evaluation methods to design and make decision when risky and uncertain conditions are favorable;
 •         Master modern technology and equipment for professional work;
 •         Design, test; analyse, present data and apply results to improve technical processes.

3. Communication and team-work skills

    Students will be able to:

 •         Use English fluently in communication, work and research;
 •         Write, speak, organize and present information, research results, designs, and inventions effectively.
 •         Work in a team; to organize scientific research and implement applied projects;
 •         Be respectful to the diversity and technical knowledge of colleagues

4. Ability in Post-Study: Students will be competent in pursuing post-graduate studies or life-long study, especially able to learn and master scientific and technical advances in petroleum engineering and related fields.

5. Professional Skills: Students will have knowledge of current world problems, scientific and technical advances in the field of petroleum engineering and able to apply these advances into current practice, and attain a higher awareness of social responsibility and business ethics.

 

 

TRAINING OBJECTIVE OF PETROCHEMICAL ENGINEERING (Major: Petrochemical and Refinery)

General Objective

The training objective of Petrochemical Engineering program is to train students who demonstrate strong political spirit, morality, and enjoy good health so as to meet the demand of developing and modernizing the petroleum industry in Vietnam. Students will be provided with a strong foundation, knowledge and skills in Petrochemical Engineering.

Students who graduate from Petrochemical Engineering program will have capability in design, research, scientific creativity, and management in the field of refinery and petrochemical. Refining - Petrochemical engineers will be able to work for subsidiary units of PetroVietnam (PVN), local and foreign Refining – Petrochemical companies, universities, research institutes of related field.

 

Specific Objective

+ Knowledge

Students will be provided with general knowledge of Natural Science, Social Science and Humanitarian, technical foundation, basic knowledge of Petrochemical Engineering, with a strong focus on the training major: Refining - Petrochemical.

+ Competency

Technical Understanding

 •         Students will acquire knowledge of Petrochemical Engineering, on the basis of Mathematics, General Studies, Chemical Engineering and Petrochemical Engineering.
 •         They will be able to identify, establish and solve problems concerning Petrochemical Engineering.

2. Professional Competency

    They will be able to:

 •         Apply basic and specialty knowledge to identify, analyse and resolve technical problems in Refining – Petrochemical and other related fields.
 •         Master the basis of technology and facility design in Refining – Petrochemical plants.
 •         Operate technology systems in Refining – Petrochemical plants and other related fields.
 •         Understand and analyse technical parameters of petroleum products, petrochemical products, and able to use analytical facility.
 •         Update, select, and master modern technology, green production technology in the field of Refining – Petrochemical.
 •         Identify and solve problems during plant operation in the field of Refining – Petrochemical Engineering.
 •         Use technology, modern equipment for professional work.
 •         Design, test; analyse, present data and apply results to improve technical processes.

3. Communication and team-work skills

    Students will be able to:
        Use English fluently in communication, work and research;
        Write, speak, organize and present information, research results, designs, and inventions effectively.
        Work in a team; to organize scientific research and implement applied projects;
        Respect the diversity and technical knowledge of colleagues

4. Ability in Post-Study: Students will be able to continue doing post-graduate studies or life-long study, especially able to learn and master scientific and technical advances in the field of interest and related fields.

5. Professional Skills: Students will have knowledge of current world problems, scientific and technical advances in the field of interest and able to apply these advances into current practice, and attain a higher awareness of social responsibility and business ethics.

 

CAC_TIN_LIEN_QUAN