Khung chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học 2016

 

NĂM 1
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   1 Tiếng Anh 1 1 (4)
2 Giải tích 1  3   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2  3
4 Hóa đại cương 1  3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
5 TN Hóa đại cương 1  1   5 Cơ sở kỹ thuật 2  (+Lab) 3
6 Vật lý đại cương 1 (+ Lab) 3   6 Vật lý đại cương 2 (+ Lab) 3
7 Nhập môn dầu khí 2   7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
9 GDTC 1 1*   8 GDTC 2 1*
      9 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
  CỘNG 19     CỘNG 16
NĂM 2
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 2 1 (4)   1 Tiếng Anh 3 1 (4)
2 Giải tích 3 2   2 Phương trình vi phân  3
3 Hóa đại cương 2 3   3 Những nguyên lý kỹ thuật hóa học 3
4 TN Hóa đại cương 2 1   4 Truyền nhiệt (+ Lab) 3
5 Nhiệt động lực học 3   5 Nhiệt động cân bằng 3
6 Cơ học chất lưu (+ Lab) 3   6 Tự chọn 1 3
7 Hóa hữu cơ 1 3   7 Tự chọn 2 1
8 TN Hóa hữu cơ 1 1   8 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 1
9 Phân tích mạch điện (+ Lab) 2        
10 Kỹ năng nghề nghiệp 2        
11 GDTC 3 1*        
  CỘNG 21     CỘNG 18
NĂM 3
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 4 1 (4)   1 Thiết kế thiết bị phản ứng hóa học 3
2 Truyền khối 3   2 Thiết kế các thành phần quá trình 3
3 Công nghệ chế biến khí  3   3 Công nghệ lọc dầu   3
4 Điều khiển quá trình 3   4 TN Kỹ thuật hóa học  3
5 Tự chọn 3 3   5 TN chuyên ngành 1 1
6 Tự chọn 4 1   6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
7 Tự chọn 5 3   7 Kinh tế dầu khí 3
8 Tự chọn 6 3   8 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 1
9 Tự chọn 7 2        
  CỘNG 22     CỘNG 19
NĂM 4
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Thiết kế nhà máy hóa học 3   1 Thực tập tốt nghiệp 2
2 Công nghệ hóa dầu  4   2 Đồ án tốt nghiệp 8
3 Sản phẩm dầu mỏ (+ Lab) 3        
4 Mô phỏng và tối ưu hóa nhà máy lọc dầu 3        
5 TN chuyên ngành 2 2        
6 Đồ án chuyên ngành 1        
7 Tự chọn 8 2        
8 Tự chọn 9 2        
  CỘNG 20     CỘNG 10
  TỔNG SỐ TÍN CHỈ 145        
             
HỌC PHẦN TỰ CHỌN
     
Tự chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6 (14 TC)   Tự chọn 7, 8, 9 (6 TC)
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Pháp luật Việt Nam đại cương 2   1 Hóa học dầu mỏ 2
2 Hóa lý 1 3   2 Thiết bị trong chế biến dầu khí 2
3 Hóa lý 2  3   3 Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo 2
4 TN Hóa lý 1   4 Công nghệ chế biến dầu nặng 2
5 Hóa Phân tích  3   5 Phụ gia cho các sản phẩm dầu 2
6 TN Hóa Phân tích  1   6 Quá trình sản xuất dầu nhờn và nhiên liệu lỏng tổng hợp 2
7 Hóa Vô cơ  3   7 Hóa học và các quá trình công nghệ từ C1 2
8 Tổng hợp và đặc trưng Vô cơ  1   8 Các chuyên đề 2
9 Hóa học Polyme  3        
10 TN Polyme 1        
11 Hóa sinh  3        
12 TN Hóa sinh  1        
13 Hóa Hữu cơ 2  3        
             
Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ  
                  Học phần tiếng Anh được tính 4 TC tích lũy