Khung chương trình Đào tạo ngành Kỹ Thuật Hóa học 2014

  HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
  TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
  1 Tiếng Anh 1 9 (4)   1 Tiếng Anh 2 9 (4)
  2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
  3 Đại số 3   3 Giải tích 3
  4 GDTC 1 1*   4 GDTC 2 1*
  5 Phương pháp học đại học và nghiên cứu 2   5 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
  6 Tin học (+TH) 3   6 Tư tưởng HCM 2
          7 Nhập môn dầu khí 2
          8 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
    CỘNG 17     CỘNG 15
               
  HỌC KỲ 3   HỌC KỲ 4
  TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
  1 Tiếng Anh 3 9 (3)   1 Tiếng Anh 4 9 (3)
  2 Xác suất thống kê 2   2 Cơ ứng dụng (+TN) 3
  3 Vật lý 1 (+TN) 3   3 Truyền nhiệt và Truyền chất 3
  4 Hóa đại cương (+TN) 3   4 Điện - Điện tử (+TH) 3
  5 Kỹ năng nghề nghiệp 2   5 Kỹ thuật nhiệt (+TN) 2
  6 GDTC 3 1*   6 Vẽ kỹ thuật 2
  7 Tự chọn 1 2        
    CỘNG 15     CỘNG 16
               
  HỌC KỲ 5   HỌC KỲ 6
  TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
  1 Tiếng Anh 5 6 (2)   1 Điện hóa và Hóa keo 3
  2 Cơ lưu chất (+TN) 3   2 TN Hóa lý 1
  3 Hóa hữu cơ (+TN) 3   3 Dầu mỏ và khí thiên nhiên (+TN) 3
  4 Quá trình và thiết bị 1 3   4 Quá trình và thiết bị 2 2
  5 Nhiệt động học và động học xúc tác 3   5 Kinh tế dầu khí 3
  6 Tự chọn 2 2   6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
          7 Tự chọn 3 2
          8 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 2
    CỘNG 16     CỘNG 18
               
  HỌC KỲ 7   HỌC KỲ 8
  TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
  1 Kỹ thuật phản ứng (+TN) 3   1 Công nghệ hóa dầu 3
  2 Cơ sở điều khiển và tự động hóa 2   2 Mô phỏng và tối ưu hóa nhà máy lọc dầu (+TN/TH) 3
  3 Kỹ thuật chưng cất công nghiệp 2   3 TN Công nghệ Lọc -Hóa dầu 1
  4 Công nghệ lọc dầu 3   4 Đồ án Công nghệ Lọc - Hóa dầu 1
  5 TN quá trình và thiết bị 1   5 Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo (+TN) 3
  6 Công nghệ chế biến khí (+TN/TH) 3   6 Kỹ thuật polyme 2
  7 Đồ án quá trình và và thiết bị 1   7 Tự chọn 5 2
  8 Tự chọn 4 2   8 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 2
    CỘNG 17     CỘNG 17
               
    HỌC KỲ 9   HỌC KỲ 10
  TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
  1 Sản phẩm Lọc - Hóa dầu 3   TT Thực tập tốt nghiệp 2
  2 Tự động hóa trong công nghệ chế biến dầu khí (+TN/TH) 3   1 Đồ án tốt nghiệp 10
  3 Tự chọn 6 2     CỘNG 12
  4 Xúc tác trong công nghiệp Lọc-Hóa dầu (+TN) (Hướng nghiên cứu) 3        
  Đường ống, bể chứa (Hướng sản xuất)        
  5 Tự chọn 7 2        
  6 Tự chọn 8 2        
  7 Tự chọn 9 2        
    CỘNG 17        
               
Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng - An ninh không tính tín chỉ
          Học phần Tiếng Anh được tính 16 TC tích lũy theo quy chế
    HỌC PHẦN TỰ CHỌN
  Tự chọn 1,
(2 TC)
  Tự chọn 4, 5, 6
(6 TC)
  TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
  1 Phương pháp tính 2   1 Các quá trình sản xuất dầu nhờn và nhiên liệu lỏng tổng hợp 2
  2 Pháp luật Việt Nam đại cương 2   2 Công nghệ chế biến dầu nặng và dầu tổng hợp 2
          3 Phụ gia cho các sản phẩm dầu 2
  Tự chọn 2, 3
(4 TC)
  4 Hóa học và các quá trình công nghệ từ C1 2
          5 Công nghệ sản xuất syngas từ các vật liệu chứa cacbon 2
  1 Hóa phân tích (+TN)  2        
  2 Kỹ thuật đo lường 2        
  3 Công nghiệp hóa chất 2        
               
  Tự chọn 7, 8, 9
(6 TC)
    Hướng nghiên cứu     Hướng sản xuất
  TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
  1 Các phương pháp đặc trưng xúc tác (+TN) 2   1 Cơ sở thiết kế nhà máy lọc dầu 2
  2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2   2 Vận hành và bảo dưỡng thiết bị lọc hóa dầu 2
  3 Quy hoạch thực nghiệm 2   3 Nhận diện và giải quyết sự cố 2
  4 Chất hoạt động bề mặt 2   4 Ăn mòn và chống ăn mòn 2
  5 Các phương pháp phân tích hóa-lý 2   5 Chất hoạt động bề mặt 2