Khung chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Địa chất 2018

NĂM 1
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   1 Tiếng Anh 1 3(4)
2 Giải tích 1 3   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
3 Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2   3 Giải tích 2 3
4 Hóa đại cương 1 3   4 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
5 TN Hóa đại cương 1 1   5 Cơ sở kỹ thuật 2 (Tin học) + Lab 3
6 Vật lý đại cương 1 (+Lab) 3   6 Vật lý đại cương 2 (+Lab) 3
7 Nhập môn dầu khí 2   7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
8 Tiếng Anh dự bị  120 tiết*   9 GDTC 2 1*
9 GDTC 1 1*   10 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
             
  CỘNG 19     CỘNG 18
             
NĂM 2
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 2 3 (4)   1 Tiếng Anh 3 3 (4)
2 Giải tích 3 2   2 Phương trình vi phân 3
3 Hóa đại cương 2 (+Lab) 3   3 Xác suất thống kê 2
4 Nhiệt động lực học 3   4 Thạch học  magma và biến chất (+Lab) 4
5 Phân tích mạch điện (+Lab) 2   5 Địa chất cấu tạo (+Lab) 4
6 Địa chất đại cương 3   6 Địa vật lý đại cương 3
7 Khoáng vật học (+Lab) 3   7 Thực tập địa chất ngoài trời (Hè) 2
8 Kỹ năng nghề nghiệp 2        
9 Tự chọn 1 2        
10 GDTC 3 1*        
  CỘNG 23     CỘNG 21
HƯỚNG ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ   HƯỚNG ĐỊA VẬT LÝ DẦU KHÍ
NĂM 3
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 1
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 4 3 (4)   1 Tiếng Anh 4 3 (4)
2 Trầm tích học (+ Lab) 4   2 Trầm tích học 3
3 Cổ sinh và địa tầng 3   3 Lý thuyết ma trận và đại số tuyến tính 2
4 Địa hóa dầu khí 3   4 Nhập môn phương trình đạo hàm riêng 2
5 Địa chất dầu khí 3   5 Lý thuyết trường điện từ 2
6 Địa mạo 2   6 Địa chất dầu khí 3
7 Các phương pháp thăm dò Địa vật lý 2   7 Các phương pháp thăm dò Địa vật lý 3
8 Địa vật lý giếng khoan 2   8 Địa vật lý giếng khoan 4
  CỘNG 22     CỘNG 22
HỌC KỲ 2   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Địa chấn dầu khí 2   1 Địa chấn dầu khí  4
2 Địa chất biển  2   2 Xử lý minh giải tài liệu địa chấn  3
3 Đồ án chuyên ngành 1 1 3 Đồ án chuyên ngành 1 1
4 Cơ sở công nghệ mỏ 2   4 Cơ sở công nghệ mỏ 2
5 Kinh tế dầu khí  3   5 Kinh tế dầu khí  3
6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2   6 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
7 Cơ học chất lưu (+ Lab) 3  
8 Tự chọn 2 2   7 Tự chọn 2 2
10 Thực tập nghề nghiệp (Hè) 1   9 Thực tập nghề nghiệp (Hè) 1
  CỘNG 18     CỘNG 18
NĂM 4
HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 1
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Địa chất mỏ dầu khí (+ Lab) 2   1 Địa vật lý ứng dụng 3
2 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí 3   2 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí 2
3 Đồ án chuyên ngành 2 1   3 Đồ án chuyên ngành 2 1
4 Địa chất và Tài nguyên Việt Nam 3   4 Địa chất và Tài nguyên Việt Nam 3
5 Vật lý vỉa (+ Lab) 4   5 Vật lý vỉa (+ Lab) 4
6 Tự chọn 3 2   6 Tự chọn 3 2
7 Tự chọn 4 2   7 Tự chọn 4 2
  CỘNG 17     CỘNG 17
HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần SốTC
1 Thực tập tốt nghiệp 2   1 Thực tập tốt nghiệp 2
2 Đồ án tốt nghiệp 8   2 Đồ án tốt nghiệp 8
  CỘNG 10     CỘNG 10
             
  TỔNG SỐ TÍN CHỈ 148     TỔNG SỐ TÍN CHỈ 148
Tự chọn 1 (2TC)   Tự chọn 4 (2TC)
TT Học phần Số TC   TT Học phần SốTC
1 Pháp luật Việt Nam đại cương 2   1 Địa chất khai thác 2
2 Phương pháp tính 2   2 Địa chất môi trường 2
Cơ sở Địa chất công trình & Địa chất thủy văn 2        
             
Tự chọn 2, 3 (4 TC)
Hướng Địa chất Dầu khí                                                 Hướng Địa vật lý dầu khí
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Trắc địa bản đồ 2   1 Địa chất mỏ dầu khí 2
2 Cơ sở kỹ thuật khoan 2   2 Nhập môn GIS 2
3 Phân tích bể trầm tích dầu khí 2   3 Địa hóa dầu khí 2
4 Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí 2   4 Mô hình hóa bể trầm tích 2
  Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ  
                    Học phần tiếng Anh được tính 12TC tích lũy