Khung chương trình Đào tạo ngành Kỹ thuật Địa chất 2014

HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 1 9 (4)   1 Tiếng Anh 2 9 (4)
2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 5   2 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3
3 Đại số 3   3 Giải tích 3
4 Phương pháp học đại học và nghiên cứu 2   4 Nhập môn dầu khí 2
5 Tin học (+TH) 3   5 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
6 GDTC 1 1*   6 Tư tưởng HCM 2
        7 GDTC 2 1*
        8 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 165 tiết
  CỘNG 17     CỘNG 15
             
HỌC KỲ 3   HỌC KỲ 4
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 3 9 (3)   1 Tiếng Anh 4 9 (3)
2 Xác suất thống kê 2   2 Vật lý 2 (+TN) 3
3 Vật lý 1 (+TN) 3   3 Cơ ứng dụng (+TN) 3
4 Hóa đại cương (+TN) 3   4 Điện - Điện tử (+TH) 3
5 Kỹ năng nghề nghiệp 2   5 Địa chất đại cương 3
6 Vẽ kỹ thuật 2   6 TT Địa chất đại cương (hè) 2
7 Tự chọn 1 2        
8 GDTC 3 1*        
  CỘNG 17     CỘNG 17
             
HỌC KỲ 5   HỌC KỲ 6
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Tiếng Anh 5 6 (2)   1 Trầm tích học 3
2 Địa vật lý đại cương 3   2 Kinh tế dầu khí 3
3 Cơ lưu chất (+TN) 3   3 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
4 Tinh thể - Khoáng vật 2   4 Thạch học 3
5 Tự chọn 2 2   5 TH Thạch học 1
6 Tự chọn 3 2   6 Tự chọn 5 2
7 Tự chọn 4 2   7 Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 2
  CỘNG 16     CỘNG 16
             
HƯỚNG ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ   HƯỚNG ĐỊA VẬT LÝ DẦU KHÍ
HỌC KỲ 7   HỌC KỲ 7
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Địa chất dầu khí 3   1 Địa chất dầu khí 3
2 Cổ sinh địa tầng 3   2 Cổ sinh địa tầng 3
3 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí 3   3 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí 3
4 Địa chấn 3   4 Địa chấn 3
5 TH Cổ sinh địa tầng 1   5 TH Minh giải tài liệu địa chấn 2
6 Tự chọn 6 2   6 Tự chọn 6 2
7 Tự chọn 7 2   7 Tự chọn 7 2
  CỘNG 17     CỘNG 18
             
HỌC KỲ 8   HỌC KỲ 8
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Địa vật lý giếng khoan 3   1 Địa vật lý giếng khoan 3
2 Địa kiến tạo và địa chất cấu trúc 3   2 Địa kiến tạo và địa chất cấu trúc 3
3 TH Địa kiến tạo và địa chất cấu trúc 1   3 TH Địa kiến tạo và địa chất cấu trúc 1
4 Vật lý vỉa 3   4 Vật lý vỉa 3
6 Địa hóa dầu khí 3   6 Địa hóa dầu khí 3
7 TH Địa hóa dầu khí 1   7 TH minh giải Địa vật lý giếng khoan 1
8 TH Vật lý vỉa 1   8 Đồ án chuyên ngành 1
9 Đồ án chuyên ngành 1   9 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 2
10 Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 2        
  CỘNG 18     CỘNG 17
             
HỌC KỲ 9   HỌC KỲ 9
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Xây dựng dự án thăm dò mỏ dầu khí 2   1 Xây dựng dự án thăm dò mỏ dầu khí 2
2 Đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí 2   2 Đánh giá tiềm năng và trữ lượng dầu khí 2
3 Phát triển mỏ dầu khí 2   3 Phát triển mỏ dầu khí 2
4 Phân tích bể trầm tích dầu khí 3   4 Phân tích bể trầm tích dầu khí 3
6 TH Phân tích bể trầm tích dầu khí 2   6 Công nghệ xử lý số liệu địa vật lý 2
7 Tự chọn 8 2   7 Tự chọn 8 2
8 Tự chọn 9 2   8 Tự chọn 9 2
  CỘNG 15     CỘNG 15
             
HỌC KỲ 10   HỌC KỲ 10
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Thực tập tốt nghiệp 2   1 Thực tập tốt nghiệp 2
2 Đồ án tốt nghiệp 10   2 Đồ án tốt nghiệp 10
  CỘNG 12     CỘNG 12
             
             
  Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng - An ninh sẽ không tính tín chỉ
                    Học phần Tiếng Anh được tính 16 TC tích lũy theo quy chế
             
  HỌC PHẦN TỰ CHỌN
Tự chọn 1 (2 TC)   Tự chọn 2, 3, 4 (6 TC)
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Pháp luật Việt Nam đại cương 2   1 Kỹ thuật nhiệt (+TN) 2
2 Phương pháp tính 2   2 Kỹ thuật đo lường 2
        3 Trắc địa và bản đồ 2
        4 Cơ sở Địa chất công trình - Địa chất thủy văn 2
             
Tự chọn 5 (2 TC)        
TT Học phần Số TC        
1 Địa vật lý ứng dụng 2        
2 Phương pháp số ứng dụng trong Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí 2        
             
Hướng Địa chất Dầu khí   Hướng Địa vật lý dầu khí
Tự chọn 6, 7 (4 TC)   Tự chọn 6, 7 (4 TC)
TT Học phần Số TC   TT Học phần Số TC
1 Địa chất Việt Nam 2   1 Phương pháp thăm dò từ, trọng lực, điện 2
2 Địa chất khai thác 2   2 Ứng dụng GIS & RS trong thăm dò dầu khí 2
3 Địa chất môi trường 2   3 Địa chất môi trường 2
4 Địa chất mỏ dầu khí 2   4 Địa chất mỏ dầu khí 2
Tự chọn 8, 9 (4 TC)   Tự chọn 8, 9 (4 TC)
1 Công nghệ khoan & Khai thác dầu khí 2   1 Công nghệ khoan & Khai thác dầu khí 2
2 Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí 2   2 Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí 2
3 Mô hình hóa bể trầm tích 2   3 Mô hình hóa bể trầm tích 2