Trung tâm Bồi dưỡng nâng cao

Trước sự phát triển, gia tăng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã phân công cho Trường Đại học Dầu khí…
              Ông. Châu Khiếu Minh Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐT:                                  Vũ Thế Quang Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ĐT: 0936-852-023           …
Chức năng, Nhiệm vụ của Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao Quyết định thành lập Trung tâm Bồi dưỡng Nâng cao
Các chương trình đào tạo ngắn hạn và bồi dưỡng nâng cao về chuyên môn và quản lý theo yêu cầu của các doanh nghiệp sẽ được xây dựng cho các lĩnh vực sau: Tìm kiếm, Thăm dò và Khai…
Competency Management System (CMS) is a disciplined approach to workforce management based on education and training. Customized to the goals and culture of each organization, CMS ensures your company/unit meet their strategic objectives by maximizing their workforce potential. The CMS process consists of three integrated elements: Human Resource Management, Knowledge and Learning/Training (Internal or External). ATC-PVU understands that PVN and JOCs are meeting problems about advanced training approach and planning. To able to maximize the efficiency of training is to require a scientific approach and planning for long time. Facing these…

Job Skills

Thứ tư, 02 Tháng 3 2016

Enrichment & Soft Skills

Thứ tư, 02 Tháng 3 2016

Petroleum Management& Finance

Thứ tư, 02 Tháng 3 2016