Phòng Đối ngoại và Khoa học Công nghệ

Chức năng Phòng Đối ngoại & Khoa học Công nghệ có chức năng tham mưu, tư vấn, giám sát và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ (CGCN) và hợp tác trong nước…
TT Hình ảnh Họ và tên Chức danh Điện thoại Email 1 TS. Nguyễn Đăng Nam Phó Trưởng phòng -Phụ Trách phòng (254) 3738879 Ext. 268 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2 Bà Vũ Thị Ngọc Diệu Chuyên viên (254) 3738879 Ext. 139 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phần nội dung này đang được xây dựng.