Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Dầu Khí

Chương Trình Đào Tạo Ngành Kỹ Thuật Dầu Khí

Mục tiêu của Chương trình Kỹ thuật Dầu khí là đào tạo ra các kỹ sư dầu khí có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực Khoan – Khai thác. Sau khi ra trường, sinh viên có thể làm việc tại các công ty dầu khí hoặc tiếp tục theo học các bậc Thạc sỹ và Tiến sỹ. Chương trình được thành lập vào năm 2010 và bắt đầu tuyển sinh vào năm 2011. Chương trình giảng dạy được xây dựng với sự tư vấn của Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Texas, Hoa Kỳ (TIEC-USA).

Trước năm 2016, Chương trình đào tạo theo hệ 5 năm với tổng số 160 tín chỉ (trong đó có 16 tín chỉ của học phần Tiếng Anh).

Vào năm 2016, theo xu hướng phổ biến của giáo dục đại học quốc tế là đào tạo trong 4 năm, Chương trình Kỹ thuật Dầu khí được cắt giảm xuống còn 145 tín chỉ, dẫn đến thay đổi về số tín chỉ của học phần Tiếng Anh (từ 16 xuống 4 tín chỉ). Thời lượng đào tạo ngắn hơn giúp sinh viên tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Vào năm 2018, số tín chỉ của học phần Tiếng Anh được tăng lên 8, khiến tổng số tín chỉ của Chương trình là 153.

Vào năm 2020, theo Công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành ngày 19 tháng 7 năm 2019 trong đó yêu cầu tất cả các trường đại học công lập tại Việt Nam thêm 1 tín chỉ về chính trị cho mỗi chương trình đào tạo, tổng số tín chỉ của Chương trình Kỹ thuật Dầu khí được điều chỉnh thành 154.

1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra các kỹ sư Kỹ thuật Dầu khí:

 • Có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản xuất, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và các kiến thức quản lý sản xuất trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • Có khả năng phát triển thành các nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực chuyên môn cho các doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Công ty Đa Quốc gia, trở thành các nhà khoa học cho các Viện nghiên cứu và các trường Đại học.
 • Có bản lĩnh chính trị, đạo đức, học vấn, sức khỏe và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp dầu khí hiện đại của Việt Nam và hội nhập Quốc tế.

2. Chuẩn đầu ra:

2.1. Về kiến thức

 • Có kiến thức lĩnh vực toán báo gồm phương trình vi phân, xác xuất thống kê, cơ học chất lỏng, sức bền vật liệu, và nhiệt động lực học.
 • Thiết kế và phân tích hệ thống, quy trình khoan và hoàn thiện giếng.
 • Mô tả và đánh giá thông tin địa chất và các nguồn tài nguyên sử dụng các phương pháp kỹ thuật, khối kiến thức khoa học trái đất.
 • Thiết kế và phân tích hệ thống khai thác, bơm ép và các chất lưu sử dụng.
 • Áp dụng khối kiến thức công nghệ mỏ và thực tế trong việc quản lý, phát triển và tối ưu các nguồn tài nguyên.
 • Sử dụng phương pháp định lượng các dự án kinh tế và tài nguyên để thiết kế và đưa ra quyết định trong điều kiện rủi ro và không chắc chắn.
 • Nhận diện, xây dựng công thức và giải các bài toán kỹ thuật phức tạp bằng cách sử dụng các kiến thức toán, khoa học và kỹ thuật.
 • Áp dụng thiết kế kỹ thuật để đưa ra lời giải cho bài toán gặp phải và có tính tới các yếu tố sức khỏe cộng đồng, an toàn, phúc lợi, cũng như tính chất toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường.
 • Phát triển và thực hiện các thí nghiệm phù hợp, phân tích và minh giải giữ liệu và sử dụng phán đoán kĩ thuật để đưa ra kết luận.

2.2. Về kỹ năng và thái độ

 • Ý thức trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra những đánh giá sáng suốt, xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội
 • Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau..
 • Làm việc hiệu quả trong một nhóm mà thành việc cùng nhau tham gia lãnh đạo nhóm, tạo ra môi trường hợp tác và hòa thuận, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và đáp ứng các mục tiêu.
 • Tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, làm việc và nghiên cứu. Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5.5.

 

Danh sách học phần (154 Tín chỉ)

KHỐI KIẾN THỨC Bắt buộc Tự chọn Tổng số tín chỉ
Kiến thức giáo dục đại cương 54 4 58
Kiến thức toán và khoa học cơ bản 27 4 37
Giải tích 1 3    
Giải tích 2 3    
Giải tích 3 2    
Phương trình vi phân 3    
Hóa đại cương 1 3    
Thí nghiệm Hóa đại cương 1 1    
Vật lý đại cương 1 2    
Thí nghiệm Vật lý đại cương 1 1    
Vật lý đại cương 2 2    
Thí nghiệm Vật lý đại cương 2 1    
Cơ lý thuyết 3    
Tự chọn 1   2  
Tự chọn 2   2  
Địa chất dầu khí 3    
Kiến thức khác  27   27
Triết học Mác - Lênin 3    
Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2    
Giáo dục thể chất 1 0    
Tiếng Anh dự bị (120 tiết) 0    
Tiếng Anh 1 3    
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2    
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2    
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2    
Giáo dục thể chất 2 0    
Giáo dục Quốc phòng - An ninh 0    
Tiếng Anh 2 3    
Kỹ năng nghề nghiệp 2    
Giáo dục thể chất 3 0    
Tiếng Anh 3 3    
Tiếng Anh 4 3    
An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2    
Khối kiến thức chuyên ngành 74 9 83
Kỹ thuật cơ sở và cơ sở ngành 31 0 31
Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab 2    
Cơ sở kỹ thuật 2 (Tin học) +Lab 3    
Nhiệt động lực học 3    
Sức bền vật liệu (+ Lab) 3    
Quá trình vận chuyển chất lưu trong khai thác Dầu khí 3    
Điện - Điện tử (+ Lab) 2    
Địa cơ học 3    
Kinh tế dầu khí 3    
Đánh giá dự án dầu khí 3    
Phương pháp số trong kỹ thuật dầu khí 3    
Địa chất đại cương 3    
Kiến thức chuyên ngành 43 9 52
Nhập môn dầu khí 2    
Giới thiệu hệ thống khoan (+Lab) 4    
Vật lý vỉa (+ Lab) 4    
Chất lưu vỉa dầu khí 3    
Hệ thống khai thác dầu khí (+ Lab) 4    
Kỹ thuật khoan 3    
Đánh giá thành hệ 3    
Công nghệ mỏ (+ Lab) 4    
Thử vỉa 3    
Đồ án chuyên ngành 1 1    
Mô phỏng vỉa 3    
Mô hình hóa mỏ tích hợp 3    
Kỹ thuật khai thác 3    
Thu hồi dầu tăng cường 2    
Đồ án chuyên ngành 2 1    
Tự chọn 3   2  
Tự chọn 4   2  
Tự chọn 5   3  
Tự chọn 6   1  
Tự chọn 7   1  
Thực tập/kiến tập định hướng nghề nghiệp 3   3
Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1    
Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) 1    
Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) 1    
Thực tập tốt nghiệp 2   2
Đồ án tốt nghiệp 8   8
Tổng khối lượng     154