Khung chương trình đào tạo

Khung chương trình giảng dạy Kỹ thuật Địa chất (151 tín chỉ)

NĂM 1          
HỌC KỲ 1   Số TC HỌC KỲ 2   Số TC
SOC01301 Triết học Mác - Lênin 3 ENG41301 Tiếng Anh 1 3
MAT11301 Giải tích 1 3 SOC01203 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2
ELE31201 Cơ sở kỹ thuật 1 (+ Lab) 2 MAT11302 Giải tích 2 3
CHE11301 Hóa đại cương 1 3 PET11105 Kiến tập định hướng nghề nghiệp 1
CHE11101LAB TN Hóa đại cương 1 1 INC31301 Cơ sở kỹ thuật 2 (+ Lab) 3
PHY21201 Vật lý đại cương 1 2 PHY21202 Vật lý đại cương 2 2
PHY21101LAB TN Vật lý đại cương 1 1 PHY21102LAB TN Vật lý đại cương 2 1
PET21201 Nhập môn Dầu khí 2 SOC01205 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2
SOC01202 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 SOC01204 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
ENG41000 Tiếng Anh dự bị (120 tiết*) PED11102 GDTC 2 (1*)
PED11101 GDTC 1 (1*) MIE01101 Giáo dục Quốc phòng – An ninh
        (165 tiết*)
    19     19
NĂM 2          
HỌC KỲ 1   Số TC HỌC KỲ 2   Số TC
ENG42302 Tiếng Anh 2 3 ENG42303 Tiếng Anh 3 3
MAT12203 Giải tích 3 2 MAT12305 Phương trình vi phân 3
CHE12302 Hóa đại cương 2 (+ Lab) 3 MAT12206 Xác suất thống kê 2
MEC32301 Nhiệt động lực học 3 GEO12405 Thạch học magma và biến chất (+ Lab) 4
ELE32203 Phân tích mạch điện (+ Lab) 2 GEO12406 Địa chất cấu tạo (+ Lab) 4
GEO12302 Địa chất đại cương 3 GEO12333 Địa vật lý đại cương 3
GEO12303 Khoáng vật học (+ Lab) 3 GEO12207 Thực tập địa chất ngoài trời (Hè) 2
SOC02206 Kỹ năng nghề nghiệp 2      
  Tự chọn 1 2      
PED12103 GDTC 3 (1*) 1*      
    23     21
NĂM 3          
HỌC KỲ 1   Số TC HỌC KỲ 2   Số TC
ENG43304 Tiếng Anh 4 3 GEO13315 Địa chấn dầu khí 4
GEO13334 Trầm tích học  3 GEO13424 Xử lý minh giải tài liệu địa chấn  4
MAT13207 Lý thuyết ma trận và đại số tuyến tính 2 GEO13117 Đồ án chuyên ngành 1 1
MAT13208 Nhập môn phương trình đạo hàm riêng 2 PET13244 Cơ sở công nghệ mỏ 2
ELE33204 Lý thuyết trường điện từ 2 ECO13301 Kinh tế dầu khí 3
GEO13311 Địa chất dầu khí 3 PSE13201 An toàn lao động và bảo vệ môi trường 2
GEO13337 Các phương pháp thăm dò Địa vật lý 3   Tự chọn 2 2
GEO13438 Địa vật lý giếng khoan 4 GEO13123 Thực tập nghề nghiệp (Hè) 1
    22     19
NĂM 4          
HỌC KỲ 1   Số TC HỌC KỲ 2   Số TC
GEO14428 Địa vật lý ứng dụng 4 GEO14231 Thực tập tốt nghiệp 2
GEO14240 Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí 2 GEO14832 Đồ án tốt nghiệp 8
GEO14126 Đồ án chuyên ngành 2 1      
GEO14327 Địa chất và tài nguyên Việt Nam 3      
PET12404 Vật lý vỉa (+ Lab) 4      
  Tự chọn 3 2      
  Tự chọn 4 2      
    18     10

CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN

Mã học phần Học phần Số tín chỉ
Tự chọn 1 (2TC)  
MAT12204 Phương pháp tính 2
GEO12204 Cơ sở Địa chất công trình & địa chất thủy văn 2
Tự chọn 2 (2TC)  
GEO14241 Địa chất mỏ Dầu khí 2
GEO13221 Nhập môn GIS 2
Tự chọn 3 (2TC)  
GEO13236 Địa hóa dầu khí 2
GEO13222 Mô hình hóa bể trầm tích 2
Tự chọn 4 (2TC)  
GEO14229 Địa chất khai thác 2
GEO14230 Địa chất môi trường 2