Định hướng phát triển - Khoa Dầu Khí

Với định hướng chung xây dựng và phát triển PVU trở thành một trường đại học chất lượng cao, có định hướng về nghề nghiệp và ứng dụng với những nghiên cứu khoa học đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Khoa Dầu khí xây dựng Kế hoạch phát triển khoa học công nghệ phù hợp với các tiêu chung của PVU nhưng vẫn đảm bảo tính thời sự, hiện đại của từng chuyên ngành nhằm phát huy tối đa nguồn lực, khả năng của Khoa, với các đặc điểm chính sau:

Mục tiêu, định hướng phát triển:

- Phát triển đội ngũ giảng viên kết hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa họctrong từng lĩnh vực chuyên ngành của giảng viên. Thành lập các nhóm nghiên cứu có chất lượng trong Khoa.

- Triển khai triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao, giải quyết các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Tập đoàn, Bộ Công Thương và Nhà nước.

-  Hợp tác với các Trung tâm, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm tăng cường trao đổi nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Trong đó, xây dựng mối quan hệ, hợp tác bền vững với Viện dầu khí Việt Nam đóng vai trò ưu tiên và quan trọng nhất.

- Kết hợp với các đơn vị thành viên của Tập đoàn trong việc nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất.

- Cử cán bộ của Khoa tham gia các khoá đào tạo nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, năng cao trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu và các kỹ năng mềm.

- Chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn kinh phí để xây dựng các phòng thí nghiệm, đầu tư trang thiết bị hiện đại; tổ chức khai thác hiệu quả trang thiết bị được đầu tư nhằm đáp ứng các mục tiêu đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao.

- Tham gia và tổ chức các hội thảo khoa học.

Các hướng nghiên cứu trong Khoa gồm:

- Thạch luận địa động lực

- Thạch luận các đá granitoid và cơ chế tích tụ dầu trong móng nứt nẻ.

- Tuổi Phengite

- Nhiệt độ đóng của Phengite

- Nâng cao hệ số thu hồi dầu

- Kỹ thuật khoan dầu trong trường hợp khoan sâu

- Áp dụng địa cơ học trong Dầu khí

- Năng lượng sạch

- Xúc táctrong lọc dầu

- Nghiên cứu sử dụng các phế phẩm thiên nhiên

- Nghiên cứu cracking hơi nước khí thiên nhiên

- Điều chế khí tổng hợp bằng reforming metan

- Độ tin cậy hệ thống kỹ thuật

- Bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy - RCM II (Reliability Centered Maintenance)